การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์  2555

                             เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวธารทิพย์   ศรีบัวรอด   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎ ได้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิาชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์งาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ให้ทราบ