มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย

                        เมื่อวันที่   23  มิถุนายน   2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย   เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2554    ที่ผ่านมา  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ทั้งนี้  มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย  จำนวน  22  ราย  รวมเป็นพื้นที่เสียหาย  49   ไร่  คิดเป็นเงิน  44,688  บาท