มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 

                                 เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2554  จำนวน  28  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  49,248  บาท   ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้กล่าวถึงวิธีและแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาลให้เกษตรกรได้ทราบ