แจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย

                        เมื่อวันที่   15  พฤศจิกายน   2553   นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้แจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2553  ที่ผ่านมา  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ทั้งนี้  มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย  จำนวน  4  ราย  รวมเป็นพื้นที่เสียหาย  5  ไร่  คิดเป็นเงิน  4,560 บาท