มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย

                        เมื่อวันที่   2  มิถุนายน   2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย   เมื่อวันที่  21   กุมภาพันธ์   2554    ที่ผ่านมา  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ทั้งนี้  มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย  จำนวน  20   ราย  รวมเป็นพื้นที่เสียหาย  85  ไร่  คิดเป็นเงิน  77,520 บาท