มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

                                เมื่อวันที่  12  กันยายน  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่ 1 - 3  สิงหาคม  2554  ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยรวมพี้นที่เสียหาย  18  ไร่  รวมเป็นเงินช่วยเหลือ  12,466  บาท