การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ครั้งที่ 2/2554

                               เมื่อวันที่  9 มีนาคม  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการเลือกตั้งในระดับตำบล ให้กับคณะกรรมการได้ทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหามติที่ประชุมในการกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเรื่องพิจารณาอื่นๆ ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมี  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เข้าร่วม