การประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น  ระดับจังหวัด

                               เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2553  คณะกรรมการประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น  ระดับจังหวัด    ได้เข้าประเมินผลงาน  นายสมพงษ์  ธรรมคงทอง   ในการประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น  ระดับจังหวัด   ณ หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง   อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มพลังมวลชน ในหมู่บ้านให้การต้อนรับ  ในการนี้นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมต้อนรับด้วย