การอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์
การผลิตอาหารปลอดภัย

                                  เมื่อวันที่   25  กรกฎาคม  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้กล่าวเปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์  การผลิตอาหารปลอดภัย  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออก  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 (รุ่นที่ 2)   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายสนิท  มีพืชน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   กล่าวรายงาน