การอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์  การผลิตอาหารปลอดภัย

                                  เมื่อวันที่   20  กรกฎาคม  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้กล่าวเปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์  การผลิตอาหารปลอดภัย  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออก  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2554   ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  กล่าวรายงาน