โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ชลประทาน

                                 เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ชลประทาน  (ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก)  และโครงการบริหารจัดการน้ำ  ณ  ศาลาเรียนรู้บ้านคลองน้ำเป็น  หมู่ที่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ  รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ศูนย์ประเมินผล  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วย