เกษตรอำเภอพบปะเกษตรกร

                                     เมื่อวันที่  2  กันยายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้พบปะเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร  ตอบข้อซักถามของเกษตรกร  พร้อมทั้งมอบเอกสารทางวิชาการด้านการเกษตร  ให้แก่เกษตรกร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี