อบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร

                                    เมื่อวันที่  8  เมษายน  2554  นางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ได้จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร  กิจกรรม  พัฒนาความรู้ของ สมาชิกแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  ด้านสุขลักษณะที่ดีในการแปรรูป  โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  ร่วมให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี