งานวันเกษตรกร  จังหวัดจันทบุรี  ปี 2554

                              เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2554  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร  จังหวัดจันทบุรี  ปี 2554  ณ  บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย    ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลเนื่องในวันงานพิธีพืชมงคลและวันเกษตรกร    และเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงการดำเนินการลดต้นทุน  การผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน  รับพันธุ์ไม้ผล  รับพันธุ์สัตว์ปีก  รับปุ๋ยอินทรีย์    โดยมีข้าราชการ  พนักงาน  และลุกจ้าง  จากส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมมอบพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  และปัจจัยการผลิต มากมาย  แก่เกษตรกรที่มาร่วมในงานดังกล่าว