การประชุมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม  2554

                            เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่  1 - 3 สิงหาคม  2554  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีคณะกรรมการ  ค.ช.ภ.อ.  ทุกฝ่าย  เข้าร่วม  และมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้