กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

                               เมื่อวันที่  20   เมษายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎ  และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่    โดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานในส่วนของเกษตร    พร้อมนำเอกสาร ทางวิชาการเกษตร   ไปแจกให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ     ณ    ศาลากองทุนหมู่บ้านคลองชม    หมู่ 6    ตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี