การตรวจติดตามประเมินผลโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

                        เมื่อวันที่  15  กันยายน  2554  นายทนง  พรประดับเกียรติ  และนายอภิชาติ  พลเกิด  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จากกรมส่งเสริมการเกษตร  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  เข้าตรวจติดตามประเมินผลโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  ณ  ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ตำบลจันทเขลม  โดยมีนายสนิท  มีพืชน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นำเข้าพื้นที่และให้ข้อมูล