อบรมเกษตรกร "โครงการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย"

                            เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2554  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และสำนักงานจังหวัดจันทบุรี  ได้จัดอบรมเกษตรกร  ตามโครงการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย   ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมในงานดังกล่าว