การอบรมเกษตรกร  ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 

                                เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2554  นายสนิท  มีพืชน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  และเจ้าหน้าที่  ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  6    และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย