การอบรมเกษตรกร  ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 

                                เมื่อวันที่  22   มิถุนายน  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์   ณ  ห้องประชุมสหกรณ์เขาคิชฌกูฏ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  6   ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย