การประชุมคณะทำงานโครงการผลิตอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัด ปี 2554

                           เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน โครงการผลิตอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัด ปี 2554    เพื่อวางแนวทางในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดย  มีนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วม