ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ  (District  Workshop: DW)  ครั้งที่ 1

                         เมื่อวันที่   16  กุมภาพันธ์   2554   สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ  (District  Workshop: DW)  ครั้งท ี่ 1   ประจำปี   2554   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรให้มีความรู้ความสามารถ   มีความพร้อมในการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร  และเพิ่มขีดความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล  ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ให้มีศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลร่วมกับ  องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการหมู่บ้าน  และเกษตรหมู่บ้าน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  และดูงาน  ณ  สวนเกษตรอินทรีย์  ของนางศิวพร  เอี่ยมจิตกุศล  ณ  หมู่ 8  ตำบลคลองพลู  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช   นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ   และนายสมัย  วุฒิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนทอง  กล่าวต้อนรับ  และ นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  กล่าวเปิดประชุม