ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ  (District  Workshop: DW)  ครั้งที่ 5

                         เมื่อวันที่   24   สิงหาคม   2554   สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ  (District  Workshop: DW)  ครั้งที่   5  ประจำปี   2554   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรให้มีความรู้ความสามารถ   มีความพร้อมในการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร  และเพิ่มขีดความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล  ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ให้มีศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลร่วมกับ  องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการหมู่บ้าน  และเกษตรหมู่บ้าน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี   ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม   จังหวัดจันทบุรี  และดูงานการผลิตกล้วยไข่คุณภาพ  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  โดยมี  นายกิติเวช  สายพัฒนะ  เกษตรอำเภอมะขาม  กล่าวต้อนรับ  และ นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  กล่าวเปิดประชุม