การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ  (District  Workshop: DW)  ครั้งที่  3

                                  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2554    นายสุวิทย์   อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในการเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ  (District  Workshop: DW)  ครั้งที่  3  ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   โดยนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ  เข้าร่วม  ทั้งนี้  การประชุมสัมมนาฯ  ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถ  มีความพร้อมในการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร  และเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้ทีส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล