การทำข้อตกลงซื้อที่ดินคืนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ อ.ช.ก.

                               เมื่อวันที่  2 กันยายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  (อ.ช.ก.)  บางส่วน  ดำเนินการเจรจาตกลงราคาในการซื้อที่ดินคืนให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   โดยทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เจรจาตกลงราคาซื้อขายกันด้วยดี