ไกล่เกลี่ยหนี้สินเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ อ.ช.ก.

                               เมื่อวันที่  11  เมษายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  (อ.ช.ก.)  บางส่วน  ดำเนินการไกล่เกลี้ยหนี้สินให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   โดยทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตกลงเจรจาการชดใช้หนี้สินกันด้วยดี