การประชุมคณะทำงานศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซ้มฯ

                                           เมื่อวันที่  21   เมษายน  2554   นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ นางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลตะเคียนทอง  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาานศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังแซ้มฯ  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้นั้น ได้จัดตั้ง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  หมู่ ๘  ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี    และจะดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์  โดยฝึกอบรมเกษตรกร  1 รุ่น  จำนวน  50   คน