การอบรมและฝึกปฏิบัติกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเนินมะหาด

                                   เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2553  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเนินมะหาด  โดยฝึกปฏิบัติการทำฮอร์โมนพืช  การทำเห็ดโอ่ง  และการทำเห็นฟางตระกร้า  ณ  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด  ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี