กิจกรรมศึกษาเรียนรู้กระบวนการยุวเกษตรกร

                      เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2553  นายสนิท  มีพืชน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ได้นำทีม กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเนินมะหาด  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้กระบวนการยุวเกษตรกร  ณ  โรงเรียน บ้านป่าวิไล  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร  และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน