มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต

                  เมื่อวันที่  12   พฤศจิกายน  2552  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  (วาตภัย เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2552)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี