มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย

                             เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2553  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบเงิน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย  จำนวน  1  ราย  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี