ประกวด  เกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรตำบลดีเด่น  และเคหกิจเกษตรดีเด่น

                     เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2551  คณะกรรมการการประกวดเกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรตำบลดีเด่น และเคหกิจเกษตรดีเด่น  ได้เข้าประเมินพิจารณาผู้เข้าประกวด  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมี  คุณมยุรี ชมภูรัตน์ หัวหน้าผ่ายบริหารทั่วไป  คุณจิระศักดิ์ เพชร์หอย  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  คุณปภพ  วรรณพิรุณ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  คุณสุชาติ  จันทร์เหลือง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  คุณเพ็ญนภา  อ่อนศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ  และคุณเอกชัย  สิทธิโชค  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ  เป็นคณะกรรมการในการประเมินพิจารณาในครั้งนี้