แจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

                    เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันทเขลม  ร่วมแจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เมื่อวันที่  18  เมษายน  2553  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัย  จำนวน  23  ราย   รวมเสียหายทั้งสิ้น  36.5 ไร่  เป็นเงิน  33,213  บาท