มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

                  เมื่อวันที่   11   มกราคม  2553    นายชูศักดิ์   แพกุล     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  (วาตภัย  เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  2552) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี