อบรมเกษตรกร  โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน

                                     เมื่อวันที่  14   กันยายน   2550   นายสุวัฒน์  ทองสุข   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ได้จัดอบรม
                 อบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน   ณ   หมู่ 8  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
                 จังหวัดจันทบุรี