ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552

                                เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2552  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้นำเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากโครงการ ต้นกล้าอาชีพ  มาแนะนำตัวในที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน

                               ทั้งนี้  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ    ให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  โดยได้สั่งการมอบหมายให้  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ดำเนินการชี้แจงและนัดหมายเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนดังกล่าวตามแผน  ที่สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำไว้