เตรียมความพร้อม "โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน"

                                    สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ  สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6  ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทาง  เพื่อดำเนินการตรวจแปลงและ รับรองแปลงเกษตรกร  ที่เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  GAP  ปี 2551  จำนวน  450  ราย ให้บรรลุผล   ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอ เขาคิชฌกูฏ