ประชุมวางแผนการออกใบรับรองพืช (GAP)

                                            เมื่อวันที่   10  ตุลาคม    2550    สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6   จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันประชุม หารือในการวางแผนการออกใบรับรองพืช  (GAP) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี