เวทีเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชำตาเรือง

                           เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2553  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน  และนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคลองพลู  ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชำตาเรือง  ม.7  ต.คลองพลู  อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี  เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2553