การดำเนินกิจกรรม  ตามโครงการสายใยรักฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

                            เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2551  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ และสถานีอนามัยบ้านคลองน้ำเป็น   จัดกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองน้ำเป็น หมู่ 7   ตำบลพลวง   อำเภอเขาคิชฌกูฏ    จัหวัดจันทบุรี  โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพแม่และเด็ก   และแนะนำส่งเสริม การปลูกพืชผักสวนครัว   รวมทั้งการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ