อบรมการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอินทรีย์  ปีงบประมาณ 2552

                                    เมื่อวันที่  4   มิถุนายน  2552  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  จัดการฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ด้าน การผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอินทรีย์  ปีงบประมาณ 2552  และได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี  ยูเรีย  และสารไล่แมลงให้กับเกษตรกร  เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการบริโภคผักที่มีสารพิษตกค้าง  โดยมีนางเริงจิตร  พรหมสถิต  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว  ณ  หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี