ร่วมสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกษตรกร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลพลวง

                      เมื่อวันที่  2  สิงหาคม 2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ  สำนักงานเกษตร จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดจันทบุรี  โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี  สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี    สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี     สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร เขต 6   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  ได้ร่วมสัมภาษณ์และ เก็บข้อมูลเกษตรกร 93 ราย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลพลวง  ณ  หมู่7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี