ประชุมการแก้ไขปัญหาผลไม้อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

                            เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2553   นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ สำนักงานเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ผู้นำชุมชน  และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เขตที่ 1  และเขตที่ 2  ประชุมปรึกษา หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี