ประชุมเตรียมการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

                              เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2551  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเกษตรตำบล  ได้นัดประชุมเกษตรกร  จำนวน  11  ราย  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่  หมู่ 10  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี