..อ่านข่าวย้อนหลัง..

1. เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ  มอบปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก >>>
2. นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ และทีมงาน รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย >>>
3. นายเรืองพจน์  ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ ร่วมชี้แจงโครงการคาราวานแก้จน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทเขลม
    กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี >>>
4. นายเจริญ ศรียวง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว นำทีมชาวบ้านร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
    จังหวัดจันทบุรี >>>
5. เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ  นำทีมดูงาน  ณ  ศูนย์กสิกรรมฯ  จังหวัดระยอง >>>
6. สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  จำนวน  31 ราย >>>
7. นายเรืองพจน์ธารานาถ  เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมข้าราชการ  พนักงานราชการ  ร่วมวางพานพุ่มในพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา
    5  ธันวาคม  2549  ณ  หอประชุมกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ  >>>
8. นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  มอบใบรับรองสวน (ใบ Q) ให้เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
9. นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดงาน "คิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 2" >>>
10. นายสุทธิพันธ์  พรหมสุภา  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  นำทีมข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมขอพรจากนายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริม
      การเกษตร  เนื่องในเทศกาลปีใหม่ >>>
11. ธนาคาร ธ.ก.ส. ร่วมกันหน่วยงานเกษตร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอ
      เขาคิชฌกูฏ >>>
12. นายพนัส  แก้วลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท-เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ประจำปี2550 >>>
13. นายสุทธิพันธ์  พรหมสุภา  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้จัดการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ม.ค. 2550 ณ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดย  นายวัฒนชัย
      สุวัณณะศรี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ให้การต้อนรับ >>>
14. อบจ. จันทบุรี และ สนง.เกษตรกิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ ร่วมกันจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2549/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550
      ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก วขจ. >>>
15. เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์  โยนกพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ วัดตะเคียนทอง  หมู่ที่ 3
      ตำบลตะเคียนทอง  กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี >>>
16. เมื่อเร็วๆ นี้ นายพนัส  แก้วลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนโลก ปี 2550 ณ บริเวณสนามสามเหลี่ยม
      ทุ่งนาเชย >>>
17. เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2550  นายสุทธิพันธ์  พรหมสุภา  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านไอที ณ
      ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  >>>
18. เมื่อเร็วๆ นี้  นายพนัส  แก้วลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  ปี 2550
      ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี >>>
19. เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ สวพ.6 จันทบุรี  ได้จัดประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและ
      ได้มาตรฐาน ปี 2550 ณ ศาลาวัดพลวง ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
20. เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดประชุมเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
21. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 49 ราย
      ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
22. สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  สวพ.6  และ  อบต.ตะเคียนทอง  จัดประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
      และได้มาตรฐาน ปี 2550  ณ หอประชุม อบต.ตะเคียนทอง >>>
23. เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายวัฒนชัย  สุวัณณะศรี  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
      วิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่วาการกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
24. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 50  นายเรืองพจน์  ธานานาถ  เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำทึมคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  และ
      กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ พื้นที่กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
25. เมื่อวันที่ 8 กย. 50  นายพนัส  แก้วลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฯ >>>
26. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 นายสุวัฒน์  ทองสุข  นวส.6 ว  ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน ม. 8 ต.ตะเคียนทอง
     อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
27. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 255  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ สวพ 6 จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมประชุมหารือกันในการวางแผนการออกใบรับรอง
      แหล่งผลิตพืช (GAP) >>>
28. เมื่อวันที่ 10 ตค. 50  นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในพิธีมอบค่าตอบแทนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ >>>
29. เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จัดอบรมแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  โครงการอยู่ดีมีสุข  โดยมี
      นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง  >>>
30. เมื่อเร็วๆ นี้ สนง.กษอ.เขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ สนง.กษจ.จันทบุรี และ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลชากไทย  จัดอบรมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  เรื่อง
      การผลิตเชื้อไทรโคเดอร์ม่า  ณ  อาคารเอนกประสงค์  อบต.ชากไทย   >>>
31. เมื่อวันที่ 28  พย. 50  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดย  กษอ. และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
      เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏให้การต้อนรับ >>>
32. เมื่อเร็วๆ นี้ สนง.กษอ.เขาคิชฌกูฏ  ได้ส่งเจ้าหน้าที่เคหกิจ  จัดอบรมแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  โครงการอยู่ดีมีสุข  แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ
      ผู้ที่สนใจ  ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>> 
33. เมื่อวันที่ 5 ธค. 50 นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และข้าราชการในสังกัด  ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
      พรรษา  5 ธค. 50 >>>
34. สนง.กษอ.เขาคิชฌกูฏ  ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีใหม่ทั้ง 3 ท่าน  >>>
35. เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการร่วมกันตรวจเยี่ยม  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ในการประกวดกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น  ประจำปี 2551  ณ  ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ
      จ.จันทบุรี >>>
36. เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  จัดประชุมชี้แจงสมาชิกโครงการสายใยรัก เพื่อสอบถามข้อมูล
      ส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ ณ ศาลากลางบ้าน  หมู่ 7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
37. เมื่อวันที่ 7 กพ. 51 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตร
      เคลื่อนที่  ณ ร.ร.คลองพลูวิทยา ม.4 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ >>>
38. เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรืองพจน์ ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพ "ตามแนวพระราชดำรัส
      เศรษฐกิจพอเพียง" ณ บ้านเนินมะหาด - มูซู ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ >>>
39. เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำทีมข้าราชการและผู้แทนภาคประชาชนเข้าพบนายประจักษ์  สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการ
      จัหวัดจันทบุรี ณ จวนผู้ว่าฯ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน >>>
40. พิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ  เมื่อวันที่  5  ก.พ. 2551 >>>
41. เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรืองพจน์ ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  "การรวบรวมมังคุดคุณภาพ"  ณ  สำนักงานสหกรณ์
      การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด >>>
42. เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมเจรจากับ บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอกซ์พอร์ต  เพื่อดำเนินการ
      ระบายผลไม้ของอำเภอฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  >>>
43. เมื่อวันที่ 13 กพ. 51 นายประจักษ์  สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน  ณ
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี >>>
44. เมื่อวันที่ 20 กพ. 51 นายประจักษ์ สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อที่ ณ
      ร.ร.คลองพลูวิทยา ม.4 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  โดยมีผู้สนใจและข้าราชการหลายหน่ายงานเข้าร่วม >>>
45. เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ สวพ.6  ได้ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางเพื่อดำเนินการตรวจแปลงและรับรองแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม
      โครงการ  GAP  >>>
46. เมื่อเร็วๆ นี้ สนง.เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ บริษัทเคเอเอฟ  อิมพอร์ต แอนด์ เอกซ์พอร์ต ได้ร่วมวางแผนกำหนดวันระบายผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่
      ณ  สนง.เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
47. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเกษตรตำบล  ได้นัดเกษตรกรประชุมเตรียมการโครงการศูนย์เรียนรู้
      เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
48. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551  นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ และ นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ออกตรวจ
      พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย  ณ  ต.ชากไทย  อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี  >>>
49. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551  นายประจักษ์  สุวรรณภักดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้
      ของอำเภอ ณ ห้อประชุมที่ทำการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
50. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2551  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ดำเนินการแจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ปี 2549  ณ  สำนักงาน
      เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
51. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 นายสมโภชน์ สิทธิเวช นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหาร
      ส่วนตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีข้าราชการหลายฝ่ายเข้าร่วม  >>>
52. เมื่อเร็วๆ นี้นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้กล่าวเปิดในการประชุมและศึกษาดูงานการผลิตมังคุดคุณภาพดี  ณ กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
      มังคุด ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
53. เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ นำทีมเกษตรกรในพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้
      บริการงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2551 >>> 
54. เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2551 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่มฯ
      ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี  >>>
55. เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ติดตามงานโครงการสายใยรัก  ณ  ม.7 ต.พลวง
      อ.เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
56. เตรียมสภานที่ศึกษาดูงานผู้เข้ารับการสัมมนา  "การจัดระบบ Just in Time" การผลิตและส่งมอบผลไม้คุณภาพทันเวลา (มังคุด)  ณ สวนคุณวิชัย
      ประกอบทรัพย์  ม.6 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
57. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2551  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  รพ.เขาคิชฌกูฏ  และสถานีอนามัยบ้านคลองน้ำเป็น  จัดกิจกรรมโครงการสายใยรัก
      แห่งครอบครัว ณ ศูนย์ข้อมูล หมู่7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
58. วันที่ 3 ธ.ค. 2551 น.ส.สวรส แดงท่าขาม นวส. 6 ว ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติการจัดดอกำม้สดในงานพิธีต่าง ๆ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.7 ต.พลวง
      อ.เขาคิชฌกุฏ จ.จันทบุรี >>>
59. เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2551  คณะผู้ร่วมสัมมนาการผลิตและส่งมอบผลไม้คุณภาพทันเวลา (มังคุด) ได้มาทัศนศึกษาดูงาน ณ สวนคุณวิชัย ประกอบทรัยพ์
      ม.6 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
60. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2551 นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์การบริโภคอาหารปลอดภัยฯ ณ ลานค้า
      หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  โดยมีประชุมชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการหลายฝ่ายเข้าร่วม >>>
61. วันที่ 4 ธันวาคม  2551  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกันปลูกผักสวนครัว  ณ  บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   >>>
62. งานพิธีมงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2551  และงานกีฬา  "คิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 4"  >>>
63. วันที่ 24 ธันวาคม 2551 นายพงศธร สัจจะชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
      ในพระราชานุเคราะห์ฯ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
64. เมื่อเร็วๆ นี้  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดงานสังสรรค์ "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสัมพันธ์" ขึ้น ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิฌกูฏ >>>
65. เมื่อวันี่ 29 ธค. 51 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อชก. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ นางเสาวรส พรหมวงษ์
      โดยมีนายสมโภชน์ สิทธิเวช  เป็นประธาในการประชุมครั้งนี้ >>>
66. ตรวจติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  >>>
67. สำนักงานเกษตรได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ทุกตำบล  ณ  อำเภอเขาคิชเกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
68. ถ่ายทำสารคดี เรื่องการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน (GAP) เพื่อเผยแพร่แนวทางการผลิตพืชปลอดภัย  ณ สวนคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  ม.8 ต.ชากไทย
      อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  โดยมีนางเริงจิตร  พรหมสถิต   เกษตรจังหวัดจันทุบรี  ให้สัมภาษณ์ >>>
69. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 นายเรืองพจน์  ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายอันเนื่องมาจาก "วาตภัย" ณ
      สวนเกษตรกร   ต.ตะเคียนทอง  อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี  >>>
70. เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายโอฬาร  พิทักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และคณะได้ตรวจเยียมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเทียวชมงานรักษ์เหลืองจันท์
      วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี >>>
71. เมื่อเร็ว ๆ นี้  สนง.กษจ.จันทบุรี  และ  สนง.กษอ.เขาคิชฌกูฏ  และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  ร่วมกันจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิต
      สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ปี 2552  >>>
72. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกโรงเรียน กับ กศน.  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ
      จังหวัดจันทบุรี >>>
73. เมื่อเร็ว ๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    วิทยาเขตจันทบุรี และประชาชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  ณ  ม.1 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ >>>
74. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้กล่าวเปิดในเวทีเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน  เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ณ 
      สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
75. เมื่อเร็วๆ นี้ นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต
      แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ประจำปี  2552  ณ  หอประชุม  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
76. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เยี่ยมชมสวนเกษตรกร  ณ สวนคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  ม.8 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จบ. >>>
77. งานมหกรรมทุเรียนโลก จันทบุรี ปี 2552  (Amazing Thailand World Durian Festival Chanthaburi 2009) >>> 
78. ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2552 เพื่อติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหน่วยงาน  ณ  ห้องประชุมที่การอำเภอ
      เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทุบรี >>>
79. ประชุมโครงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตและจัดการผลผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2552 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
      เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
80. คณะกรรมการประกวดเกษตรอำเภอดีเด่นเกษตรอำเภอดีเด่น  เกษตรตำบลดีเด่น  และเคหกิจเกษตรดีเด่น  ได้เข้าประเมินพิจารณาผู้เข้าประกวด ณ
      สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
81. นายชวลิต หุ่นแก้ว  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น  และยาพารา  สำนักส่งเสริมและจัดการสิค้าเกาตร  กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ
      เข้าตรวจติตามโครการบริหารจัดการไม้ลภาคตะวันออก ปี 2552 ณ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
82. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ปี 2552  ณ  วัดจันทเขลม  หมู่ 2 ตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
83. ฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์  ปีงบประมาณ 2552  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
84. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2552 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกัเจ้าหน้าที่จากโครงการต้นกล้าอาชีพ >>>
85. เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดประชุมอาสาสมัครเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
86. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศึกษาดูงาน  ณ  กลุ่มผลิตปุ๋ยคลองนารายณ์  ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง  จ.จันทบุรี >>>
87. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ณ สวนร่วมสมัย อ.แก่งหางแมว
      จ.จันทบุรี >>>
88. การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน  (อชก.)  ครั้งที่ 1/2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี >>> 
89. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ณ  ห้องประชุม
      ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
90. การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษรกรผู้ยาจน (อชก.) ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
91. นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่ นำทีมคณะกรรมการจาก สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เข้าพื้นที่ตรวจสวนเกษตรกร
      ผู้เข้าประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาต่าง ๆ ณ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>  
92. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
93. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ดำเนินการแจกใบรับรองผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด แก่เกษตรกร ณ สนง.เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
94. เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2552 นายสมโภชน์ สิทธิเวช นายอำเภอเขาคิฌกูฏ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ
      อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
95. งานกีฬา "คิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 5" >>>
96. งานพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 >>>
97. การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อ.ช.ก.) ครั้งที่ 3/2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
98. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนากล้วยไข่เพื่อการส่งออก  ณ  ทต.จันทเขลม  และ ทต.ตะเคียนทอง
       อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  >>>
99. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ
       ทต.ตะเคียนทอง และ ทต.จันทเขลม  อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
100. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553  นายพูลศักดิ์  ปณุทนรพาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท
       ณ บริเวณสันเขื่อนพลวง  อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  >>>
101. เมื่อวันที่  11 มกราคม 2553  นายชูศักดิ์  แพกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานมอบเงิน
       ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
102. การประกวดกล้วยไข่ ณ บริเวณ หน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 >>>
103. การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก.) ครั้งที่ 4/2553  ณ ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี >>>
104. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักอินทรีย์  จากเจ้าห้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
105. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ม.7 ต.ตะเคียนทอง   
         อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
106. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้มาติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ณ ห้องประชุม
         สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
107. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์ชำตาเรือง หมู่ 7 
         ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
108. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 นาปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมีเกษตรจังหวัด
         จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ>>>
109. พิธีเปิดอาคารศูนย์รวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพ  งานฉลองครบรอบ 15 ปี รวมน้ำใจสหกรณ์ เอื้ออาทรต่อชุมชน  ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด
         เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 >>>
110. เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2553  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดเวทีเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน  และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
        ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชากไทย ณ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  หมู่ 4  ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
111. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมงานเทศบาลสัญจร ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
112. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จัดเวทีเรียนรู้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชำตาเรือง ณ ม.7 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ  จบ. >>>
113. เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2553  เจ้าหน้าที่สนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ปี 2553  ณ  ศาลากลางบ้าน ม.2 ต.พลวง
         อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี  >>>
114. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ตัวแทนบริษัท  เดอะมอลล์  กรุ๊ป  จำกัด  เข้าเยี่ยมสวนคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  เกษตรกร  หมู่ 5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  >>>
115. งานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ปี 2553  (Amazing thailand World Durian Festival Chanthaburi 2010) ณ ถนนเทศบาล 3 อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี >>>
116. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ อำเภอเขาคิชฌกูฏ ผู้นำชุมชนปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลไม้ ณ สำนักงาน
         เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
117. เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2553  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  มาติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 
         ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย >>>
118. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
119. ประชุมการแก้ไขปัญหาผลไม้  และโครงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต  ครั้งที่  3/2553 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
120. เมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2553  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้ดำเนินการตรวจติดตามนิเทศงานโครงการต่าง ๆ  ณ  สำนักงานเกษตร
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
121. เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2553  นายจักรี  สุจริตธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะ  เข้าสำรวจพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำของ
        กรมชลประทาน ณ หมู่ 7 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
122. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันทเขลม  ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
         แก่เกษตรกร จำนวน 23 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
123. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 นางเริงจิตร พรหมสถิต เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะ  ได้เข้าตรวจติดตามโครงการลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด  ในอำเภอ
         เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
124. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2553  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี  วางผังแผนที่ของเกษตรกร
         กลุ่มเป้าหมายรับน้ำจากระบบชลประทาน  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
125. เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเข้าประชุมไกล่เกลี่ยหนี้สิน
         ของเกษตรกร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
126. เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ปลูกงเงาะให้สมดุลกับตลาด โดยมี
         นายสมโภชน์ สิทธิเวช    นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นผู้มอบ >>>
127. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ที่ต้องการรับบริการในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ
         เทศบาลตำบลชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมีนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประฐานในพิธีเปิดงานโครงการฯ >>>
128. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 นายสนิท มีพืชน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นำทีมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเนินมะหาดเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้
         กระบวนการยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านป่าวิไล  อ.โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี  >>>
129. เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2553  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง 
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
130. เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2553  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
        จังหวัดจันทบุรี  >>>
131. เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2553  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ฝึกอบรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเนินมะหาด  ณ  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
         ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ >>>
132. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับหน่วยงานอีกหลายแห่ง สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
         ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
133. เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้ตรวจติดตามงานโครงการลดผผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด
        ณ เขตพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>
134. การประกวดผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร  ณ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
135. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ข้าราชการ  ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12           สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>> 
136. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
137. เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เข้าถ่ายทอดความรู้การทำน้ำมันเหลืองแก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตร หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
138. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นางสาวสวรส แดงท่าขาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน       
         ณ หมู่8  ตำบลตะเคียทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
139. โครงการขยายผลโครงการตามพระราชดำริ ณ  บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
140. เมื่อเร็วๆ นี้ วันที่ รต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์  ผอ.สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
         ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
141. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดทุ่งกะบิน หมู่ 6 ตำบลคลองพลู
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
142. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้มอบนโยบาย  การบริหารราชการและแนวทางการ  ปฏิบัติงาน  ณ  หอประชุม
         ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
143. งานรัฐพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
         เขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธี  >>>
144. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 นายสมโภชน์  สิทธิเวช    นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย   เมื่อวันที่  29  กันยายน  2553
         ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
145. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  วัดเนินมะหาด ม.5 ต.ชากไทย
         อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี  >>>
146. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 นายสมโภชน์ สิทธิเวช นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ช.ก.  ครั้งที่ 1/2554  โดยมี
         นายเรืองพจน์ ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ชี้แจงในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในที่ประชุมทราบ >>>
147. งานกีฬาคิชฌกูฏเกมส์  ครั้งที่ 6  >>>
148. งานพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2553 >>>
149. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2553  คณะกรรมการประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  ได้เข้าประเมินผลงานของ  นายสมพงษ์  ธรรมคงทอง  ณ  ม.8 ต.ตะเคียนทอง
         อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี >>>
150. พิธีมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ  >>> 
151. เมื่อวันที่  17  มกราคม  2554  นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และมอบนโยบายการดำเนินงาน
         แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏฏ  >>>
152. การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสภาเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  >>>
153. พิธีเปิดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ประจำปี  2554 >>>
154. งาน "รักษ์เหลืองจันท์  วันดอกไม้บาน"  ครั้งที่  10  >>>
155. งานวัน "ผลไม้ปลอดภัย  กล้วยไทยส่งออก"  ครั้งที่ 2  >>>
156. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District  Workshop : DW)  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
157. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ณ  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
         จังหวัดจันทบุรี  >>>
158. นายอรรถ  อินทลักษณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และคณะเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์ไม้ผล  ณ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
159. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2554  นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา  ส.ส.จันทบุรี  ได้เข้าติดตามสถานการณ์ไม้ผล  ณ  ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
         จังหวัดจันทบุรี  >>>
160. การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
161. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
162. การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ครั้งที่ 2 / 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
163. การเสวนา "การขับเคลื่อนธุรกิจผลไม้  ผ่านกลไกภาคสหกรณ์ในพื้นที่บูรณาการการเกษตร" และ "การบูรณาการการทำงานและนำเสนอองค์ความรู้ต้นแบบ
        เพื่อการวางแผนบริการจัดการผลไม้การปรับโครงสร้างธุรกิจภาคสหกรณ์และการจัดหาแหล่งทุนให้เกษตรกร ผ่านกลไกสหกรณ์  >>>
164. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ "โครงการสืบสานประเพณีไทย ไหว้พระบาทพลวง
         ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"  ณ  บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
165. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 อ.แหลมสิงห์ จ.จัทบุรี >>>
166. การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
167. นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าสำรวจพื้นที่ประสบวาตภัย  และให้สัมภาษณ์คณะสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
         และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2554  ที่ผ่านมา  >>>
168. การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ณ ตำบลคลองพลู ตำบลจันทเขลม ตำบลตะเคียนทอง และตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี >>>
169. กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตและการถนอมอาหาร แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี >>>
170. การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2011"  >>>
171. นายสมโภชน์ สิทธิเวช นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ และหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นกล้าพระราชทาน ตามโครงการ "ร่วมใจภักดิ์
         ปลูกมเหสักข์ - สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ   บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
172. เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2554  นายเจริญ  ศรียวง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
         เศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  หมู่ 7 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>

173. เมื่อวันที่  8 เมษายน 2554 นางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ  ได้จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ตามโครงการเพิ่ม
          ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบล ตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจัทบุรี  >>>
174. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ  คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  (บางส่วน) 
         เพื่อไกล่เกลี่ยหนี้สินให้แก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
175. เมื่อวันที่  19  เมษายน 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  ศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) และเทศบาลตำบลตะเคียทอง 
         ดำเนินการอบรมการปลูกและเทคนิค การผลิตมะนาวนอกฤดู     ณ   เทศบาลตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
176. เมื่อวันที่  20 เมษายน  2554 นายเรืองพจน์  ธารานาถ   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลากองทุนหมู่บ้าน 
         หมู่ 6  ตำบลจันทเขลม  อำภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>
177. เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และนางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
         ตะเคียนทอง  ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซ้มฯ  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
178. เมื่อวันที่  26 เมษายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
         ครั้งที่ 3/2554  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>>
179. เมื่อวันที่  29   เมษายน 2554    นายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด
         ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี >>>
180. การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2554   >>>
181. การอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม  2554   ณ  หอประชุมที่ว่าการ อำภอเขาคิชฌกูฏ
         จังหวัดจันทบุรี   >>>
182. การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม   2554  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
183. งานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ปี 2554 (Amzing Thailand World Durian Festival Chanthaburi 2011)  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2554  ณ  บริเวณ
         สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   >>>
184.  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2554  นายจักรี สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  และคณะ  ได้เข้าตรวจงานโครงการชลประทานขนาดเล็กฯ  ณ  หมู่ 7
         ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี   เจ้าหน้าที่  และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ  >>>
185. งานวันเกษตรกร  จังหวัดจันทุรี  ปี 2554  เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม  2554 ณ บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี    >>>
186. บรรยากาศการแข่งขันตำส้มตำทุเรียนลีลา  ในงานมหกรรมทุเรียนโลก  ปี 2554 เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2554  ณ  บริเวณ  หน้าทางเข้าสวนสาธารณะ
         สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   >>>
187. บรรยากาศการแข่งขันกินผลไม้ในงานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี  ปี 2554  ณ  บริเวณ  หน้าทางเข้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อำเภอเมือง
         จังหวัดจันทบุรี  >>>
188. งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราฃฯ สยามกุฏราชกุมาร  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
         ทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ เทศบาลตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
189. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ  (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554    ณ  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  อำเภอแหลมสิงห์ 
         จังหวัดจันทบุรี  >>>
190. การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ บ้านจันทเขลม หมู่ที่5 ตำบลจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี    >>>
191. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเขาคิชฌกูฏ  เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2554  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจัทบุรี   >>>
192. การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี     >>>
193. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554   นายสมโภชน์ สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
         เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์  2554 ที่ผ่านมา  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>>
194. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 นายสนิท  มีพืชน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่  ได้ดำเนินการอบรมเกษตรโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  ณ           ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
195. การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ  กิจกรรม  อบรมเกษตรกรแกนนำของศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 
         จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน 2554   >>>
196. การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  ณ วัดคลองพลู หมู่ 8  ตำบลคลองพลู  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2554   >>>
197. เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ 3  อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
         จังหวัดจัทบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารทางการเกษตรไปแจกให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ  >>>
198. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรม 
         พัฒนาอาสาสมัครเกษตร  ณ  สำนักงานเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>>
199. การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ของ  นายประชา  เตรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ณ  บ้านคลองตาอิน  หมู่ 9  ตำบลคลองพลู 
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2554   ที่ผ่านมา   >>>
200. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ    ได้ดำเนินการอบรมเกษตรโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  ณ 
          ห้องประชุมสหกรณ์เขาคิชฌกูฏ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
201. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2554  นายสมโภชน์ สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเขาคิชฌกูฏ  ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ
         ผู้ประสบภัยธรรมชาติ   เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2554  ที่ผ่านมา >>>
201. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ดำเนินกิจกรรม 5 ส 
         ทั้งภายใน และรอบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   >>>
202. การประชุมคณะทำงานโครงการผลิตอาหารปลอดภัยกลุ่มจังหวัด  ปี 2554 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 >>>
203. เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2554 นายสมโภชน์ สิทธิเวช นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้
         ภาคตะวันออก ปี 2554  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>
204. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554   นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
         ครั้งที่ 2/2554  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
205. กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>>
206. การประชุมคณะอนุกรรการวิสาหกิจชุมชน  ระดับอำเภอ  เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  2554  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ   >>>
207. การประชุมบูรณาการ  การดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์ในพื้นที่ชลประทาน (ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์
          ภาคตะวันออก) และโครงการบริหารจัดการน้ำ  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ  ศาลาเรียนรู้บ้านคลองน้ำเป็น  ม.7 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  >>>
208. การอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์  การผลิตอาหารปลอดภัย  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออก  เมื่อวันที่  20 
         กรกฎาคม  2554  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจัทบุรี  >>>
209. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554   นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน 2554   ณ
         สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>
210.
การอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์  การผลิตอาหารปลอดภัย  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออก (รุ่นที่ 2)
         เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2554  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทเขลม  อ. เขาคิชฌกูฏ  จ. จัทบุรี   >>> 
211. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2554  ณ ห้องประชุมชั้น 2   ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
212. การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ในเขตพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  >>>
213. กิจกรรมวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำปี  2554 เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2554  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจัทบุรี  >>>
214. พิธีปล่อยสัตว์น้ำ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  ณ  บริเวณสระน้ำ
         เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 8  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>
215. งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  79 พรรษา  12 สิงหาคม 2554  เมื่อวันที่  12 สิงหาคม 2554   ณ 
          หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>
216. เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ 6  ตำบลตะเคียนทอง 
         อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>

217. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop : DW)  ครั้งที่ 5   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2554  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี  ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  >>>
218. การประชุมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2554  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>> 
219. การประชุมหัวหน้าส่วนราชากร  เมื่อวันที่  1 กันยายน  2554   ณ  ห้อง ประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช 
         นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ   เป็นประธาน   >>>
220. การประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อวันที่  2 กันยายน  2554   ณ  หอ ประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   โดยมีนายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์ 
         ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  เป็นประธาน   >>>

221. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554  เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้การติดตั้ง
         และทดสอบโปรแกรมสมุด ทะเบียนเกษตรกร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี   >>>
222. การเจรจาตกลงราคาซื้อขายที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  เมื่อวันที่ 2  กันยายน   2554  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอ
         เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>>

223. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้พบปะเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวกสารด้านการเกษตร 
         ตอบข้อซักถามของเกษตรกร  ณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  >>>
224. เมื่อเร็วๆ นี้  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง 
         ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  >>>
225. เมื่อวันที่  12  กันยายน 2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม  2554 ที่ผ่านมา ณ
        สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ    >>>

226. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554  เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้ร่วมติดตามประเมินผลโครงการการจัดการ
         เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  ณ  ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>
227. มอบผักโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม ปลูกผักอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อบริโภคและจำหน่าย  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ  
        สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>>
228. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 นายสนิท  มีพืชน์ และ นายเจริญ  ศรียวง ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ      >>>
229.เมื่อวันที่  23   กันยายน 2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)   เมื่อวันที่ 11-14
        กันยายน  2554 ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุร
ี230. เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2554  นางสาวธารทิพย์   ศรีบัวรอด  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 12/2554  ณ                                                    หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  >>>
231.เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2554   นางสาวธารทิพย์  ศรีบัวรอด เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาคิชฌกูฏ ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ         อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี     >>> 
232. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สิน  ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
         อ.ช.ก . จำนวน 4 ราย ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>>