การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างง่าย


                                   หากนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความงอกต่ำกว่า 80% ไปหว่านจะได้ต้นข้าวที่งอกน้อยอาจต้องปลูกซ่อม  หรือไถทิ้งหว่านใหม่เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
                โดยไม่จำเป็นจึงควรทำความสะอาดและทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนทำการปลูก  และเพื่อจะได้คำนวณการใช้เมล็ดพันธ์ในฤดูกาลต่อไปดังนี้
                                   1. สุ่มตัวแทนของเมล็ดพันธุ์ข้าวหลายๆ จุด เพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้จริงอย่างน้อย 400 เมล็ด  โดยแบ่งเป็น 4 ซ้ำๆ ละ 100 เมล็ด
                                   2. ใช้กระดาษทิชชูซ้อนกัน 3-5 ชั้น  วางบนถาดหรือจานแล้วรดน้ำให้ชุ่ม
                                   3. โรยเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 100 เมล็ด ลงบนกระดาษทิชชู ทำทั้งหมด 4 ซ้ำ (รวม 400 เมล็ด) หมั่้นดูว่ากระดาษทิชชูแห้งหรือไม่
                ถ้าแห้งต้องเติมน้ำ เพื่อให้กระดาษมีความชื้นเหมาะสมสำหรับการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
                                   4. เมื่อครบ 4-5 วัน ตรวจดูต้นกล้าปกติ (ต้นอ่อนที่มียอดและรากสมบูรณ์) ต้นกล้าผิดปกติ (ต้นอ่อนที่ไม่สามารถเจริญเป็นต้นปกติได้ เช่น
                ไม่มียอด รากสั้น เป็นต้น) และเมล็ดไม่งอก
                                   ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว คิดได้จากจำนวนรวมของต้นกล้าปกติทั้ง 4 ซ้ำ แล้วหารด้วย 4 ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน
                ต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า 80 % ตามพระราชบัญญัติพืืช พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535