เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังเก็บเกี่ยว

             1. ยุ้งฉางหรือโรงเก็บ  ต้องแข็งแรง  ป้องกันนก  หนู  และฝนได้  ถ่ายเทอากาศได้ดีทุกด้าน  สะอาดและมีการฉีดพ่นหรือรมสารเคมี
                 ฆ่าแมลงก่อนเก็บเมล็ดพันธุ์
             2. กระสอบหรือภาชนะที่เคยใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแล้วก่อนนำกลับมาใช้ใหม่  ควรทำความสะอาดและรมสารเคมีฆ่าแมลง
             3. ข้าวใหม่ไม่ควรจัดเก็บไว้กับข้าวเก่า ปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมี
             4. เมล็ดพันธุ์ข้าวที่บรรจุในกระสอบ  ให้วางบนแคร่ไม้เหนือจากพื้นโรงเก็บ  10 เซ็นติเมตร  ห่างจากผนังโรงเก็บ  1  เมตร
             5. หมั่นตรวจสอบการเข้าทำำำำำลายของแมลง นก หนู และโรค อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
             6. ถ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระสอบมีความชื้นสูงกว่า 14% ให้นำเมล็ดพันธุ์ทั้งกระสอบไปตากแดด