การดูแลสวนทุเรียนในระยะออกดอก

      สวัสีครับ  ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ไซด์ของสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาิคิชฌกูฏทุกท่าน  ตอนนี้สถาการณ์ไม้ผลของจังหวัดจันทบุรีอยู่ในช่วงของการออกดอก 
ซึ่งเกษตรกรชาวสวนต้องมีระบบการจัดการที่ดีและเหมาะสม  จึงทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ


      สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ  ขอแนะนำการดูแลภายในสวนทุเรียนช่วงออกดอกไว้ 2 เรื่องครับ
    
      1. การตัดแต่งดอก  เมื่อดอกทุเรียนอายุประมาณ 30 วัน หรือระยะกระดุม  ควรมีการตัดแต่งช่อดอกให้เหลือ 3-6 ช่อ ต่อความยาวกิ่ง 1 เมตร  โดย
ตัดแต่งช่อดอกบนกิ่งเล็กและตำแหน่งปลายกิ่งทิ้ง และควรตัดแต่งให้เป็นดอกรุ่นเดียวกันทั้งต้น หรืออย่างน้อยให้เป็นดอกรุ่นเดียวกันในแต่ละกิ่ง
        2.
การให้น้ำ  ช่วงพัฒนาการของดอก (ระยะไข่ปลา-หัวกำไล) อัตราการให้น้ำลดเหลือ 75% ของการให้้ำน้ำปกติ  และช่วงก่อนดอกบาน-ดอกบาน-หลัง
ดอกบาน 2 สัปดาห์ อัตราการให้น้ำลดเหลือประมาณ 20-25% ของการให้น้ำปกติ