รู้ไว้ได้ประโยชน์ : ข้าวหอมพื้นเมืองไทยกับการแปรรูป

         ข้าวหอมพื้นเมืองไทยนอกจากจะแปรรูปเป็นอาหาร เช่นข้าวเม่า ข้าวหมาก  ขนมจีน และขนมขบเคี้ยวต่างๆแล้ว ยังสามารถแปรรูปเป็นเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำข้าวกล้อง หรือเครื่องดื่มที่ผ่านกรรมวิธีการหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ หรือนำส่วนผสมที่ผ่านการหมักแล้วไปกลั่นแยกเอาแอลกอฮอล์ออกมาเป็นเครื่องดื่ม เช่น สุรา และเบียร์

         ข้าวหอมที่นิยมนำไปหมักทำเบียร์ ได้แก่ ข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองไทยพันธุ์หอมดอ ที่มีแหล่งปลูกแถวสกลนคร อุดรธานี  เอาไปหมักทำอุหรือกระแช่ได้

         นอกจากนี้พันธุ์พิเศษบางพันธุ์ที่นิยมนำมาแปรรูปเป็นเหล้าสาเกที่นิยมดื่มกันมากในญี่ปุ่น จึงมีบางบริษัทตั้งโรงงานเหล้าสาเกขึ้นมาและมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์นี้อย่างกว้างขวางทางภาคเหนือของไทยหลายจังหวัด  รอบๆบริเวณที่ตั้งโรงงานมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเพื่อนำผลผลิตเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตเหล้าสาเก ทำให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์นี้ส่งโรงงานกันมากเพราะได้ราคาดีและลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (ข้อมูลจากจดหมายข่าวผลิใบ กรมวิชาการเกษตร).