headเร่งปลูกสบู่ดำแจกเกษตรกรปลูกสกัดน้ำมันhead

            นายเรวัตร ฤทธิธาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรโดยเฉพาะต้นทุนที่เป็นน้ำมันดีเซล ซึ่งมีความสำคัญต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการปลูกสบู่ดำแบบเศรษฐ กิจพอเพียง ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสบู่ดำในไร่นา นำมาแปรรูปใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล และใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่ใช้น้ำมันดีเซล เช่น รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ำ เครื่องตีน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งจากการเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรทำให้เกษตรกรเริ่มเห็นความสำคัญและต้องการจะปลูกสบู่ดำในไร่นาเพื่อผลิตน้ำมันสบู่ดำใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล

           ดังนั้นทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เร่งปลูกสบู่ดำทั้งเพื่อการทดลองในการผลิตและเพื่อ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการนำสบู่ดำไปปลูก สำหรับการส่งเสริมการปลูกและผลิตน้ำมันสบู่ดำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดทำแปลงรวบรวมและขยายพันธุ์สบู่ดำเพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาการผลิตน้ำมันสบู่ดำใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จำนวน 9 ศูนย์ รวมพื้นที่ปลูกสบู่ดำประมาณ 58 ไร่และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในชุมชนเป็นกลุ่มผู้ผลิตและใช้น้ำมันสบู่ดำ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีแปลงเรียนรู้และขยายพันธุ์สบู่ดำ และได้รับอุปกรณ์ในการหีบน้ำมันสบู่ดำเช่นเครื่องกะเทาะเปลือกสบู่ดำ เครื่องบดเมล็ดสบู่ดำให้แตก เครื่องตากและเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ ทำให้สามารถผลิตน้ำมันสบู่ดำใช้ได้เองในชุมชน

           ทั้งนี้ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ให้ปลูกสบู่ดำและผลิตน้ำมันสบู่เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล ในจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ปราจีนบุรี เพชร บูรณ์ ลพบุรี อุทัยธานี ระยอง จันทบุรี พิษณุโลก เพชรบุรี และกาญจนบุรี รวม 178 ไร่.